Тест по англиски за повеќе поени за австралиска виза

Повеќето работници и студенти кои заминуваат во Австралија без претходно најдена работа и работодавач кој гарантира за нив, мора да аплицираат за визи на основа на собирање поени. Поени се доделуваат првенствено за професијата, работното искуство, квалификациите и возраста. Но, ако кандидатот не освои доволно поени во овие категории, може да го полага тестот по англиски јазик за екстра поени.

Што вклучува тестот?
Тестовите се направени под одобрение на Одделот за миграција на Австралија. Меѓу најчестите тестови е ИЕЛТС, кој е меѓународно признат тест по англиски јазик. Овој тест исто така служи за проверка на кандидатите кои аплицираат за визи во Канада и Нов Зеланд.

Кандидатите се тестирани во четирите категории – слушање, читање, пишување и зборување.

Пишување
Кандидатите имаат еден час за да одговорат на две писмени задачи каде ќе се процени нивното пишување. Оценувањето се врши според употребената граматика, лексика и вокабулар, а најчесто есејот се однесува на зададена ситуација и треба да има определен број на зборови.

Говорење
Овој тест вклучува разговор со испитувач, каде ќе се оцени колку кандидатот би се снашол во секојдневното зборување на англиски. Тестот трае од 11 до 14 минути и е составен од три теми на кои испитувачот и кандидатот разговараат.

Читање
Тестот за оценување на читањето трае 60 минути. Составен е од три дела, а има 40 прашања кои се однесуваат на дадениот текст во тестот. Прашањата се од различен тип – со дополнување, избор од повеќе понудени одговори, целосно одговарање на прашањето и слично.

Слушање
Овој тест трае 30 минути, а е составен од селекцијата на кратки прашања со повеќе понудени одговори. Прашањата кандидатот ги слуша на аудио снимка.

Секој дел од тестот има бодовна скала од 1 до 9. Кандидатите за виза мораат да добијат меѓу пет и седум поени во секој дел од тестот, во зависност од типот на визата.

За повеќе информации за овој тест, кликнете на следниот линк.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија