Сакате да инвестирате или да почнете сопствен бизнис? – Како да знаете дали вашата инвестиција ќе ви се исплати

Добрите планови и проекти треба да бидат мерливи, затоа се препорачува да се провери профитабилноста на секоја нова идеја и инвестиција

Со проверка на профитабилноста, вие всушност осигурувате дека вашата инвестиција нема да биде неуспешна и дека ќе обезбедите одредена добивка, а тоа се постигнува со споредување на вкупните инвестиции и очекуваните приходи. Анализата на исплатливоста прво треба да се насочи кон оценување на идејата за самиот проект, а потоа и на финансискиот план. Има неколку чекори кои треба да се поминат.

Истражување на пазарот

Деловната стратегија во голема мера зависи од понудата и побарувачката на пазарот и затоа е важно да имате проверени информации.

Примарни и секундарни информации

Собирањето примарни информации вклучува разговор со компании и експерти. По тој повод, ги анализирате постојните искуства. Анализата на секундарните информации треба да вклучува извештаи и податоци за работењето на компаниите, царински декларации, како и статистички прегледи.

Истражување на целна група – За да се дојде до побарувачка на пазарот, потребно е да се истражат потребите на потрошувачите. Во оваа фаза, можете да вклучите анкета или интервју, кои потоа би ги преточиле во квантитативни податоци кои мора да бидат објективни. Ова истражување е важно затоа што го приближува моделот на однесување на потрошувачите и ви кажува како да и ’се обратите на вашата целна група.

Бизнис план

Изработката на деловен план мора да вклучува детална изработка на финансиски план (почетни инвестиции, фиксни и варијабилни трошоци, вложување во промоција и продажба). Незаменлив дел од анализата на ефективноста е проценка на динамиката на приходите. Продажбата мора да биде доволна да ги покрие пропратните трошоци, во спротивно процесот на производство, маркетинг и продажба мора да се унапреди.

Истражување на продажниот потенцијал

Преку ова истражување, се прави прогноза за продажба, а веродостојноста на добиените податоци укажува на исплатливоста на сè што сте презеле пред да излезете на пазарот. На овој начин, забележувате можни слаби точки на проектот кои можете навремено да ги елиминирате.

Анализа на финансискиот резултат

Економичноста на проектот се прикажува со споредување на трошоците за организација, маркетинг, комуникација и продажба со очекуваната заработка. Се прати периодот на нето инвестиции, месечни приходи и точката на профитабилност. Добар проект е тој кој ни ја враќа почетната инвестиција во најкус можен рок. Ја разгледуваме нето сегашната вредност – ова е разликата помеѓу сегашната вредност на нето приливот на готовина (прилив од економскиот тек на проектот) и сегашната вредност на инвестицијата во проектот, т.е. инвестициска вредност. Нето сегашната вредност треба да биде позитивна или еднаква на нула и ова е воедно критериум за интерната стапка на рентабилност по која реализацијата на проектот не носи ниту загуби ниту добивки.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија