Што е Bildungsurlaub?

Bildungsurlaub е законско право на вработените во Германија на дополнително образование во текот на работното време. Законот им дозволува на вработените да земат слободно време од работа за да посетуваат едукативни курсеви, кои може да се фокусираат на професионален развој, учење јазик, личен развој и многу други теми.

Правна рамка

Федерален закон

Bildungsurlaub е регулиран на федерално ниво, но специфичните закони варираат од покраина до покраина. Секоја покраина има свои специфични прописи, но општите принципи остануваат слични низ целата земја.

Право на Bildungsurlaub

Секој вработен има право на пет работни дена на Bildungsurlaub годишно, иако некои курсеви може да се продолжат на две недели на секои две години. Ова право ги опфаќа и вработените со скратено работно време, но сразмерно на нивното работно време.

Услови и процес

Кој има право?

  • Вработени: Сите вработени кои работат во Германија, без разлика на сектор.
  • Стаж: Во повеќето покраини, работникот мора да бил вработен најмалку шест месеци пред да се квалификува за Bildungsurlaub.

Како да побарате?

  1. Избор на курсеви: Вработениот избира курс што е препознаен од нивната покраина.
  2. Известување до работодавачот: Работникот мора да го извести работодавачот за неговата намера да земе Bildungsurlaub обично најмалку четири до шест недели пред почетокот на курсот.
  3. Документација: Вработениот мора да достави документација за курсот и доказ за апликација.

Видови на курсеви

Професионален развој

Курсеви насочени кон подобрување на професионалните знаења и вештини релевантни за одредена работа. Тоа може да бидат семинари за нови технологии, деловни стратегии, тимски менаџмент и слично.

Учење јазик

Јазични курсеви кои им помагаат на вработените да ги стекнат или да ги подобрат своите јазични вештини, што може да биде корисно за деловни односи во странство или во мултинационални компании.

Личен развој

Курсеви кои вклучуваат теми како што се управување со стресот, управување со времето, комуникациски вештини, курсеви за јога или медитација итн.

Предности за работодавачите и вработените

Придобивки за вработените

  • Зголемување на знаењата и вештините: Можност за стекнување на нови знаења кои можат да ја подобрат вашата кариера.
  • Мотивација и задоволство: Ја зголемува мотивацијата и задоволството на вработените бидејќи се чувствуваат ценети и поддржани од работодавачот.


Предности за работодавците

  • Зголемена продуктивност: Пообразованите работници можат да донесат нови идеи и методи на работа, што може да ја зголеми севкупната продуктивност.
  • Лојалност на вработените: Покажувањето грижа за развојот на вработените може да ја зголеми нивната лојалност кон компанијата.


Користење на Bildungsurlaub

Примери за добра практика

Многу компании ги охрабруваат своите вработени да користат Bildungsurlaub преку внатрешно промовирање достапни курсеви и помагање во процесот на аплицирање.

Корисни линкови

Заклучок

Bildungsurlaub е исклучително корисна алатка за континуиран професионален и личен развој на вработените. Тоа им овозможува на вработените да ги подобрат своите вештини и знаења, истовремено обезбедувајќи им на работодавците придобивките од попродуктивни и помотивирани работници. Остварувањето на ова право може значително да придонесе за подобри работни услови и успех на компанијата.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија