Што значи кога на граница ќе ви допишат буква на печатот во пасошот

Веројатно многу луѓе кои патувале преку граница имале проблем и потоа биле вратени од граничниот премин.

Во такви ситуации, печатот во пасошот се прецртува со пенкало и во долниот десен агол се додава буква од англиската азбука од А до I. Сепак, секоја буква од А до I има свое значење.

Значењата се следниве:

А – лицето не поседува валиден документ,

B – лицето има невалидна или фалсификувана патна исправа / пасош

C – лицето нема важечка виза или дозвола за престој,

D – лицето има лажна, преправена или фалсификувана виза,

Е – лицето не поседува документи со кои ќе ја докажи посетата,

F – лице го надминало престојот од 3 месеци во последните 6 месеци,

G – лицето нема доволно средства за егзистенција,

H – на лицето му е забранет влез во Шенген зоната

I – лицето претставува закана за јавниот ред, здравјето и безбедноста на една или повеќе членки на Европската Унија.

Покрај ознаките на печатите во форма на букви, може да се појави ознака како што е прикажано на следната фотографија, што претставува поништување на печатот во вашиот пасош:

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија