ШТО Е ИНФЛАЦИЈА, А ШТО ДЕФЛАЦИЈА?

0

Инфлација означува постојан пораст на општото ниво на цените во одреден временски период. Значи, при дефинирањето на инфлацијата, важни се два момента: прво, инфлацијата претставува пораст […]