Што е Бургергелд (Bürgergeld) и кој има право на оваа поволност во Германија!?

Во последно време во Германија многу се зборува за Бургергелд, односно додаток на граѓаните. Што е Bürgergeld и кој може да ја добие оваа поволност, прочитајте подолу.

Бургергелд е форма на социјална, државна помош што ќе го замени претходниот надоместок за невработеност II, познат како Херц IV, од 1 јануари 2023 година. Мора да се исполнат некои од условите за да може човек да ја добие оваа придобивка, а најважна од нив е потребата. Тоа значи дека лицето кое не може да си ја обезбеди егзистенцијата со сопствени приходи има право на надомест.

Услови

Подолу е малку повеќе за условите за добивање на оваа поволност.
Бургергелд се реализира доколку се исполнети следните услови:

Способност сами да заработувате

Сите вработени или работоспособни лица имаат право на Bürgergeld. Станува збор токму за лица кои имаат најмалку 15 години и се уште не ја достигнале законската старосна граница за пензионирање.

Се разбира, лицата со посебни потреби, како и децата имаат право на приход. За работоспособни се сметаат и оние лица кои поради болест или инвалидитет не можат да работат најмалку три часа дневно во нормални услови на општиот пазар на труд.

Во Германија само законското пензиско осигурување одредува дали лицето е способно да работи или не. Доколку некое лице не е работоспособно, но сепак има потреба од помош, во тој случај лицето има право на основно осигурување во старост во случај на инвалидитет според SGB XII.

Адреса во Германија

Лицето кое аплицира за оваа бенефиција мора да има живеалиште во Сојузна Република Германија.

Потреба

Веќе кажавме дека најважниот услов е потребата, потребата од помош. Лицето кое не може да се грижи за себе и за своето семејство од своите приходи има потреба од помош и има право на оваа помош. Важно е да се истакне дека едно лице не смее да добива помош од други, особено од роднини, како и од други даватели на социјални услуги, ова особено се однесува на надоместокот за домување (Wohngeld) или детски додаток (Kinderzuschlag).

Совет! Прво побарајте помош од другите даватели на социјални услуги, Wohngeld и Kinderzuschlag, а дури потоа аплицирајте за Bürgergeld. Во спротивно, можеби ќе треба да вратите дел или целиот Bürgergeld.

Право на овој бенефит имаат вработени лица кои имаат многу мали примања кои не се доволни за покривање на основните животни трошоци како што се кирија за сместување, храна, облека и сл. Исто така, примателите на надоместок за невработеност I (платен од Bundesagentur für Arbeit) кои добиваат низок надоместок, исто така, имаат право на Bürgergeld и можат да ги добијат двата бенефиции во исто време.

Колку пари?

Стандардната тнадохнада ќе биде 502 евра. Ова е стандардна цена за самци и е зголемена за 53 евра месечно од претходната стандардна цена.

Сите износи:

502 евра – за самци
451 евро – за брачни партнери и вонбрачни партнери кои живеат во вонбрачна заедница
420 евра – за деца од 14 до 17 години
348 евра – за деца од 6 до 13 години
318 евра – за деца до 6 години

Исплата на Бургергелд

Во основа, Бургергелд ќе се исплаќа исто како Херц IV, обично на последниот работен ден од претходниот месец.

Која е целта на Бургергелд?

Приходот за граѓаните има за цел да им овозможи на луѓето да учествуваат во општеството и да водат достоинствен живот. Целта на оваа поволност е да служи за одржлива интеграција на пазарот на трудот, а треба да биде достапна и дигитално.

Бургергелд се доделува само ако побарате сами. Никој нема да ви го додели, треба да се ангажирате и да аплицирате. Барањето се поднесува до надлежниот орган, односно општина, градска администрација или општинска администрација. Овие канцеларии претходно се нарекуваа центри за вработување JobCentar, но тоа име е присутно и денес. Ако надоместокот за невработеност SGB II (Herz IV) ви бил одобрен уште пред почетокот на Бургергелд, не е потребна нова апликација.

Сите формулари можете да ги преземете овде – https://www.buerger-geld.org/antrag/.

Други корисни информации

Што е Kinderzuschlag во Германија и како да аплицирате за тоа?

Детски додаток – KINDERGELD во Германија

Wohngeld во Германија – Што е тоа и како да се добие?

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија