Дозвола за престој во Италија

Доколку планирате да престојувате во Италија подолго од три месеци, потребно  е да аплицирате за  дозвола  за  престој.  Странците  кои  прв  пат  влегуваат  во Италија  […]