Норвешка бара работници

Норвешка има потреба од од инженери, особено експерти во механика, електроника, автоматика, хидраулика и снабдување со вода, предучилишни воспитувачи, наставници, особено во областа на природно-математичките […]